Algemene voorwaarden Eurolatino

Artikel 1 – Definities

1.1. Euro Latino Leather & Crafts: de vennootschap onder firma Euro Latino Leather & Crafts, hierna te noemen Euro Latino.
1.2. Klant: elke bezoeker of opdrachtgever van Euro Latino.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden van Euro Latino, zijn nadat ze op een offerte, overeenkomst of anderszins van toepassing zijn verklaard, op iedere volgende verhouding met de klant van toepassing ondanks dat zij eventueel niet expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.2. Van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.3. De toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

3.1. Een door Euro Latino uitgebrachte offerte is
i) vrijblijvend,
ii) geldig voor een periode van één maand nadat zij is uitgebracht tenzij op de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld en
iii) geldt niet voor nabestellingen.
Euro Latino is alleen aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 14 dagen na de ontvangst daarvan door Euro Latino aan de klant is bevestigd.
3.2. Euro Latino is niet aan de aanvaarding van een offerte gebonden indien deze van de offerte afwijkt. Dat is ook niet het geval als de aanvaarding op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt. Euro Latino is alleen aan een afwijkende aanvaarding van een offerte gebonden als zij dat aan de klant bericht.
3.3. Een offerte kan alleen in zijn geheel, en niet op onderdelen, aanvaard worden.
3.4. Door Euro Latino verstrekte prijslijsten zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

 

Artikel 4 – Prijs en prijsaanpassing

4.1. Alle door Euro Latino gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Euro Latino behoudt zich het recht voor de geoffreerde en/of overeengekomen prijzen te verhogen indien nadat de offerte is uitgebracht of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat daaraan uitvoering is gegeven, een of meer kostprijs factoren daartoe aanleiding geven.
4.3. Indien de klant Euro Latino binnen vijf dagen na van de prijsverhoging in kennis te zijn gesteld, te kennen geeft daar niet mee in te stemmen dan heeft Euro Latino het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daardoor tot vergoeding van enige schade gehouden is. De ontbinding heeft slechts betrekking op de zaken waarvoor de prijsstijging werd aangekondigd. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de klant geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

 

Artikel 5 – Termijn en levering

5.1. Alle door Euro Latino opgegeven (leverings-) termijnen zijn indicatief en worden gegeven aan de hand van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Euro Latino bekend waren. Opgegeven (leverings-) termijnen zullen nimmer als een fatale termijn zijn te beschouwen.
5.2. Overschrijding van de door Euro Latino opgegeven (leverings-)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
5.3. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Euro Latino de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de klant aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Euro Latino gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
5.4. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden zij voor een periode van maximaal drie weken te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen.
5.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de klant jegens Euro Latino, behoudt Euro Latino zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment waarop de klant volledig aan haar verplichtingen uit iedere overeenkomst met Euro Latino heeft voldaan. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms¬voorbehoud met betrekking tot een geleverde zaak die voor uitvoer bestemd is, wordt beheerst door het recht van de staat van bestemming indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud zijn werking niet verliest totdat de prijs volledig is betaald.
6.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is het deze niet toegestaan de geleverde zaken in eigendom over te dragen, zakelijk (met goederenrechtelijke effect) of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is deze verplicht de geleverde zaken als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Euro Latino voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.
6.3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, is de klant verplicht, de geleverde zaken, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar en onder de gebruikelijke condities op te slaan.
6.4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan is het de klant toegestaan deze in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van de geleverde zaken jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan Euro Latino verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van Euro Latino aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.
6.5. Euro Latino heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen indien en voor zover de klant met de nakoming van enige verplichting jegens Euro Latino in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Euro Latino in betalingsmoeilijkheden verkeert.
6.6. De klant verleent Euro Latino nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om zijn bedrijfsgebouwen te betreden of te laten betreden door een door Euro Latino aan te wijzen derde indien Euro Latino het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van de geleverde zaken in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

 

Artikel 7 – Reclame

7.1. De klant is verplicht de geleverde zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Euro Latino slechts in behandeling genomen indien zij binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk aan Euro Latino kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het bestelnummer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd en zonder protest te hebben behouden.
7.2. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering aan Euro Latino te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren komt te vervallen.
7.3. Alleen onbewerkte zaken worden retour genomen.
7.4. Afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken welke inherent aan de aard van de zaak zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Dat geldt tevens voor afwijkingen in kleur van de geleverde zaken. Niet alleen per levering maar ook tussen de geleverde zaken van een levering.
7.5. Niettegenstaande een tijdige reclame, is de klant gehouden de zaken af te nemen en die te betalen.
7.6. Indien op juiste gronden wordt gereclameerd, is Euro Latino alleen gehouden de desbetreffende zaak te vervangen. De klant heeft geen recht op (vervangende) schadevergoeding.

 

Artikel 8 – Ontbinding

Euro Latino is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Euro Latino kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Euro Latino mag worden verwacht.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Euro Latino voor alle directe kosten en/of schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. geleverde partij zaken.
9.2. Euro Latino is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en/of schade die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder indirecte schade wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3. De klant vrijwaart Euro Latino tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Euro Latino en de klant.
9.4. Eventuele aanspraken van de klant dienen binnen zeven werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Euro Latino te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
9.5. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Euro Latino vervalt indien deze niet binnen drie maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Onder overmacht aan de kant van Euro Latino wordt niet limitatief begrepen:

i) elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Euro Latino of in de onderneming van een derde van wie Euro Latino zaken of diensten betrekt,
ii) kennelijke wijzigingen vanaf het ontstaan van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden,
iii) brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Euro Latino zaken of diensten betrekt.
10.2. Euro Latino heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Euro Latino haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Indien de periode waarin de overmachtssituatie zich voordoet meer dan twee maanden bedraagt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opzeggende partij een verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.
10.4. Indien Euro Latino op het moment waarop de overmachtssituatie zich voordoet zijn verplichtingen al deels is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, is de klant gehouden voor het nagekomen deel en het deel dat nog nagekomen zal worden een vergoeding aan Euro Latino verschuldigd.

 

Artikel 11 – Betaling

11.1. Voor alle leveringen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Euro Latino of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

11.2. Indien de klant niet binnen de in artikel 11.1 aangeduide termijn heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
11.3. Indien de klant niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Euro Latino zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de klant een rente van 1,0% per maand over het bruto factuurbedrag, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Euro Latino toekomen. Betalingen worden eerst afgeboekt op kosten, vervolgens op verschenen rente en daarna op de oudste facturen.
11.4. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, welke voor Euro Latino voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de klant van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de klant. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de advocaat, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De klant is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
11.5. In de volgende gevallen is de vordering van Euro Latino op de klant onmiddellijk opeisbaar en heeft Euro Latino het recht zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel deze te ontbinden:
i) de klant met de betaling van enige factuur van Euro Latino in gebreke is,
ii) een verzoek tot het instaat van faillissement verklaren van de klant is ingediend,
iii) een verzoek is gedaan tot het verlenen van surséance van betaling aan de klant,
iv) de klant zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
v) de klanten zijn onderneming stillegt of liquideert.
11.6. Euro Latino behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
11.7. De klant is gehouden op eerste vordering van Euro Latino zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de klant uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Euro Latino schuldig mocht zijn.
11.8. Euro Latino is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de klant op Euro Latino te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de klant van Euro Latino.
11.9. Euro Latino is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen jegens Euro Latino, hoe dan ook ontstaan, is nagekomen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief de totstandkoming daarvan) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2. De rechtbank Zwolle-Lelystad is bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd alle geschillen te beslechten die verband houden met een overeenkomst tussen Euro Latino en de klant of de totstandkoming daarvan. Euro Latino blijft bevoegd een geschil aan iedere bevoegde rechter voor te leggen.