Leerverf 40 ml in diverse kleuren

De leerverf van Leather’s Choice is te verkrijgen in de kleuren:
– blauw
– geel
– groen
– mahonie
– rood
– tan (lichtbruin)
– turquoise
– violet
– zwart

In het doosje zit een flesje met een inhoud van 40 ml en een sponsje om de verf op het leer aan te brengen.

6,95

Artikelnummer: N/B Categorieën: , ,

Beschrijving

PRODUCT LEERVERF

Verwerking:

De verf wordt aangebracht met wol of een spons. Door de verf meerdere keren aan te brengen wordt de kleur steeds intenser, door de kleur uit te smudgen kan er een onregelmatige, antieke look ontstaan.

LET OP:

Draag goede en strakke rubberen handschoenen bij het verven met de hand om verkleuring op je handen te voorkomen!

Indeling volgens de CLP-verordening

Signaalwoord : Gevaar Gevarenaanduiding

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 – Kan slaperigheid en slaperigheid veroorzaken.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met gevolgen op lange termijn.

Voorzorgsmaatregelen:
P101 – Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
P102 – Buiten bereik van kinderen houden.
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 – Inademing van nevel/damp/aerosol vermijden.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501 – Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Extra informatie

Kleur

Blauw, Bruin, Geel, Groen, Lichtbruin, Rood, Turqoise, Violet, Zwart